LEGALIZACIJA OBJEKATA

Nezakonito izgrađena zgrada, što je to?

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama (NN 86/2012) smatra se:

 • zgrada, odnosno
 • rekonstruirani dio postojeće zgrade

izgrađena

 • bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno
 • protivno tom aktu,

vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Dodatni pojmovi zgrade:

Završena zgrada, odnosno završeni dio zgrade je zgrada, odnosno njezin dio na kojoj su izvedeni svi građevinski i drugi radovi (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) sa ili bez izvedene fasade.

Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti podrazumijeva sve proizvodne građevine na gospodarstvu, građevine za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve prateće građevine koje služe odvijanju tehnološkog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu.

Građevine u funkciji zgrade (silos, vodosprema, septička jama, bazen, potporni zid i druge građevine) su građevine koje neposredno služe za uporabu nezakonito izgrađene zgrade, odnosno postojeće zgrade ili odvijanje tehnološkog procesa u zgradi smatra se njezinim sastavnim dijelom i ozakonjuje se zajedno sa zgradom, odnosno sukladno ovom Zakonu.

Postupak legalizacije bespravne gradnje

Osnovni uvjet za ozakonjenje bespravnog ili protupravnog objekta je ishođenje Rješenja o izvedenom stanju.

Postupak za dobijanje Rješenja o izvedenom stanju pokreće stranka zahtjevom prema upravnom tijelu (odjel za graditeljstvo) područne ili lokalne samouprave najkasnije do 30. lipnja 2013., odnosno do 31. prosinca 2012 . za objekte koji su ranije dobili nalog za rušenje

Što je potrebno kako bih podnio zahtjev za legalizaciju moje zgrade?

Legalizacija se provodi ovisno o vrsti zgrade koja se legalizira, a ovim se Zakonom propisuju:

ZAHTJEVNA ZGRADA - nezakonito izgrađena zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², te zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu.

MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA - nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m²

JEDNOSTAVNA ZGRADA - nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²

POMOĆNA ZGRADA - nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m²

Napomena:
Pod građevinskom (bruto) površinom nezakonito izgrađene zgrade u smislu ovoga Zakona u svrhu razvrstavanja zgrade kao zahtjevne zgrade, manje zahtjevne zgrade, jednostavne zgrade, odnosno pomoćne zgrade podrazumijeva se građevinska (bruto) površina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgrađenih ili drugih zgrada izgrađenih na istoj katastarskoj čestici i bez obzira na broj nezakonito izgrađenih zgrada za koje se donosi rješenje o izvedenom stanju.

U građevinsku (bruto) površinu nezakonito izgrađene zgrade uračunava se i građevinska (bruto) površina zakonito izgrađenog dijela zgrade ako takav postoji.

Što moram naručiti od projektanta?

U postupku legalizacije Vašeg objekta, a prije podnošenja zahtjeva potrebno je od strane ovlaštenih osoba izraditi projektnu dokumentaciju i to:

 • za zahtjevnu zgradu potrebno je izraditi arhitektonski snimak izvedenog stanja ( tri primjerka ) koji izrađuje ovlašteni arhitekt, te
 • za manje zahtjevnu zgradu potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,
 • za jednostavnu i pomoćnu zgradu snimke izvedenog stanja se ne izrađuju.

Trošak Legalizacije

1) potrebna dokumentacija uz zahtjev (snimak izvedenog stanja, geodetski snimak)

 • Snimak izvedenog stanja: 4-5 eura po kvadratu bruto razvijene površine objekta koji se legalizira
 • Geodetski snimak: 3.000-5.000 kn, ovisno o lokaciji i broju objekata. Ukoliko već imate katastarski ucrtanu zgradu, geodetski snimak nije potreban, već je dovoljna kopija katastarskog plana. Za legalizaciju gradnje više nije potreban geodetski snimak s ucrtavanjem u katastru, već se objekat ucrtava nakon legalizacije, tj. nakon dobivanja Rješenja o izvedenom stanju, što će geodet naplatiti dodatnih 3.000-5.000 kn

2) naknada za zadržavanje u prostoru, pristojbe i takse

 • NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE U PROSTORU
  Od 500 kn do 10-ak tisuća kn, ovisno o lokaciji objekta, veličini objekta, te namjeni. Zakon o legalizaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate naknade za zadržavanje zgrade u prostoru za iznose veće od 1.500 kn.

3) komunalni i vodni doprinos

 • VODNI DOPRINOS
  Naknada za vodni doprinos u iznosi 11,25 kn za Zagreb i zaštićeno obalno područje i 7,5 kn po kubnom metru objekta za ostala područja, ali varira ovisno o namjeni objekta. Zakon o legalizaciji objekata predviđa mogućnost obročne otplate vodnog doprinosa.

1.

Poslovne građevine

26,25 kn

15,75 kn

7,90 kn

2. Stambene građevine za stalno stanovanje:

2a.

Obiteljske kuće do 400 m²

11,25 kn

7,50 kn

2,80 kn

2b.

Ostale stambene građevine za stalno stanovanje

15,75 kn

10,50 kn

3,95 kn

3.

Stambene građevine za povremeno stanovanje

21,00 kn

13,15 kn

6,60 kn

4.

Objekti društvenog standarda i religijski objekti

6,55 kn

3,95 kn

1,30 kn

5.

Proizvodne građevine

4,70 kn

2,80 kn

0,95 kn

6.

Prometne građevine

1,85 kn

0,55 kn

0,30 kn

7.

Produktovodi

m

3,95 kn

2,65 kn

1,30 kn

8.

Kabelska kanalizacija

m

7,90 kn

5,25 kn

2,65 kn

9.

Otvorene poslovne građevine

13,15 kn

7,90 kn

2,65 kn

10.

Druge otvorene građevine

6,55 kn

3,95 kn

1,30 kn

Zonu A čini Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora.

Zonu B čini ostalo područje Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C.

Zonu C čine područja posebne državne skrbi.

 • KOMUNALNI DOPRINOS (za područje Grada Šibenika)

NAMJENA GRAĐEVINE

ZONA I

ZONA II

1.

Stambena građevina

90,00 kn/m3

80,00 kn/m3

2.

Proizvodna građevina

70,00 kn/m3

45,00 kn/m3

Poslovne građevine :

3.

Trgovački centar i trgovina

135,00 kn/m3

135,00 kn/m3

4.

Financijske djelatnosti i djelatnosti

osiguranja, informacija i komunikacija

te poslovanje nekretninama

135,00 kn/m3

100,00 kn/m3

5.

Administrativne i pomoćno uslužne

djelatnosti

135,00 kn/m3

100,00 kn/m3

6.

Hotel

45,00 kn/m3

45,00 kn/m3

7.

Zanatske usluge

70,00 kn/m3

45,00 kn/m3

8.

Ostale poslovne građevine

135,00 kn/m3

135,00 kn/m3

9.

Državne, županijske i lokalne ceste

20,00 kn/m3

20,00 kn/m3

10.

Javne građevine

30,00 kn/m3

20,00 kn/m3

1. zona – područje naselja Šibenik omeđeno Njivicama, Meterizama, Šubićevcem, Vidicima i Mandalinom,

2. zona – ostala naselja i dijelovi naselja Grada Šibenika.

Designed & Developed by